Gümrük Müşavirlerine Yönelik Çalışmalar (16.03.2020 Tarihinden İtibaren)

  • Bakanlığımızca 23 Mart 2020 – 02 Nisan 2020 tarihlerinde yapılması öngörülen “Gümrük Müşavirliği Sözlü Sınavı”, Müşavir Derneklerinden gelen talep de dikkate alınarak 4 – 12 Mayıs 2020 tarihlerine ertelenmesine ilişkin duyuru "Daha önce 04.05.2020 tarihinden itibaren yapılacağı duyurulan Gümrük Müşavirliği sözlü sınavı, Covid-19 virüsü nedeniyle alınan tedbirler dolayısıyla ileri bir tarihe ertelenmiştir. Mezkur sınavın yapılacağı tarih en az bir ay öncesinde adaylara bildirilecektir." ibaresi ile 14.04.2020 tarihinde web sitesinde güncel hali ile yayımlanmıştır.
 
  • COVID-19 ile mücadele çalışmaları kapsamında gümrük müşavirleri ile ilgili olarak ise İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin ve Bursa Gümrük Müşavirleri Derneklerince Bakanlığımıza gümrük iş ve işlemlerine ilişkin iletilen çeşitli talepler iletilmiştir. Bu talepler ilgili birimlerce değerlendirilirken Genel Müdürlüğümüzce meslek mensuplarının bu süreçte gümrük idareleri ve sahalarında iş takibi esnasında ihtiyaçları için maske, dezenfektan temin edilerek bu kişilerin hizmetine sunulması yönünde adı geçen Derneklere yazı yazılmış, Derneklerce bu yazı üzerine gümrük müşavirleri ve yardımcıları için gerekli hazırlıklar yapılarak bahse konu malzemeler temin edilerek kullanıma sunulmuştur.
 
 
  • Hastanelerin yoğun gündeminde virüsle mücadeleye yoğunlaşması, ayrıca riskli 70 yaş grubunda olan meslek mensuplarının korunması gayesiyle Bakanlığımızca yayımlanan 2013/37 sayılı Genelge uyarınca, 70 Yaşını dolduran doğrudan temsilciler, gümrük müşavirleri ve gümrük müşavir yardımcılarının Bakanlığımıza 2020 yılı Mart ayı sonuna kadar ibraz etmesi gereken sağlık raporlarının 1 ay ek süre verilerek 2020 yılı Nisan ayı sonuna kadar verebilmeleri imkanı sağlanmıştı.(20.03.2020 tarihinden itibaren) Bakanlığımızca 14 Nisan 2020 tarihinde, mezkur sağlık kurulu raporlarının 65 yaş ve üstü kişiler ile ilgili yasakların kalkmasını müteakiben bir ay içerisinde ibraz etmesi yönünde talimat verilmiştir.
 
  • Yine bu süreçte, Bölge Müdürlüklerimize dağıtımlı yazı yazılarak, otuz büyükşehir ve Zonguldak’ta uygulanan şehirlerarası seyahat sınırlaması sonrasında gümrük ve dış ticaret süreçlerinin aksamaması ve meslek mensuplarının bu süreçte mağdur olmaması için İl Pandemi Kurullarına gümrük müşavirleri ve yardımcılarının isimlerinin listesinin gönderilmesi ve bu kişilere Bakanlığımızca verilen izin belgelerinin gösterilmesi üzerine kendilerine Seyahat İzin Belgesi verilmesinin sağlanması için girişimde bulunulması talimatlandırılmıştır.
 
  • Kişiler arası teması azaltmak amacıyla; 6 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliği(YGM) gereğince Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerince düzenlenen raporların, idareye ve yükümlüye ibraz süresi 30 Haziran 2020 ertelenmiş, söz konusu Raporların bu tarihten sonra 15 gün içerisinde ibrazı uygun bulunmuştur.