Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

Bilindiği üzere, son günlerde birçok kurum ve kuruluş tarafından koronavirüs (COVID-19) salgın hastalığının vatandaşlarımız arasında yayılmasının engellenmesi ve vatandaşlarımızın söz konusu salgın hastalıktan korunmasının sağlanması amaçlarıyla çeşitli tedbirler alınarak uygulamaya geçirilmektedir. COVID-19 salgın hastalığına karşı mücadelede alınan tedbirlerin tüketici hakem heyetlerinin faaliyet alanı kapsamında hak kayıplarına yol açmasının önlenmesi amacıyla, 31095 sayılı ve 10/4/2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’ne geçici bir madde eklenerek bahsi geçen Yönetmelikte değişiklik yapılmıştır.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Toplantıların ve bazı sürelerin durdurulması
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde görülmüş olması sebebiyle tüketici hakem heyetlerinin çalışma usul ve esaslarına ilişkin olarak doğabilecek hak kayıplarının önlenmesi amacıyla;
a) 13 üncü maddenin birinci fıkrası uyarınca ayda ikiden az olmamak üzere toplanan tüketici hakem heyetlerinin toplantılarının yapılması bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten,
b) 12 nci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca istenen bilgi ve belgelerin sunulması için verilen süreler, 21 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca bilirkişilere raporlarını hazırlamaları için verilen süreler ve 25 inci maddenin birinci fıkrası ile 27 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca tüketici hakem heyetleri kararlarının taraflara tebliğ edilmesi için belirlenen süreler 13/3/2020 (bu tarih dâhil)  tarihinden,
itibaren 30/4/2020 (bu tarih dâhil)  tarihine kadar durur. Bu fıkranın (b) bendinde yer verilen süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlar. Bilgi ve belgelerin sunulması için verilen sürelerin bitimine durma süresinin başladığı tarih itibarıyla on beş gün ve daha az kalmış ise, bu süreler durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere on beş gün uzamış sayılır.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi Sayısı
27/11/2014 29188
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi Sayısı
11/8/2017 30151
 
 
 

 ATANDAŞLARIMIZ HİÇBİR HAK KAYBI YAŞAMAYACAK; EVDE KALALIM VE RİSKİ AZALTALIM
 
Tüketici hakem heyetleri tarafından ilgili kişilerden istenen bilgi ve belgelerin sunulması için verilen süreler, bilirkişilere raporlarını hazırlamaları için verilen süreler ve tüketici hakem heyetleri kararlarının taraflara tebliğ edilmesi için belirlenen süreler 13 Mart 2020 ile 30 Nisan 2020 tarihleri arası dönem için durduruldu. Yönetmelik maddesinde belirtilen tarihlerin ilk ve son günleri de durdurma müddetine dahil edildi. Ayrıca, tüketici hakem heyetlerinin toplantılarının yapılması da 30 Nisan 2020 tarihine kadar ertelendi.
 
Tüketici hakem heyetlerine istenen bilgi ve belgelerin sunulması için verilen sürelerin bitimine durma süresinin başladığı tarih itibariyle on beş gün ve daha az kalmış ise, söz konusu süreler 1 Mayıs 2020 tarihinden başlamak üzere on beş gün uzamış sayıldı.
 
Yaşadıkları tüketici uyuşmazlıklarının çözümü için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapmak isteyen vatandaşlarımız, başvurularını elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) aracılığıyla ilgili tüketici hakem heyetlerine iletmeye devam edeceklerdir.
 
Tüketici hakem heyetlerinin başvuru tarihinden itibaren altı ay ve ilgili mevzuatta öngörülen şartların gerçekleşmesi halinde on iki ay içerisinde başvuruları karara bağlama yükümlülüğü devam etmektedir.  
 
SALGIN HASTALIĞIN YAYILMASI TEHLİKESİ DEVAM EDERSE ALINACAK ÖNLEMLER
 
Salgın hastalığın yayılması riskinin devam etmesi halinde veya bu riskin ortadan kalkması durumunda Bakanlığımız ilgili mevzuatta değişiklikler yaparak gereken tedbirleri alacaktır.
 
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.